Salgsbetingelser og brukervilkår

24. April 2019

Salgs – og brukervilkår – Norsk Karaoke Johansen

Brukervilkår for nettsiden

 1. Nettsiden og vilkår for denne
 • Denne nettside eies og drives av Norsk Karaoke Johansen («Norsk Karaoke»).
 • Disse vilkår («Brukervilkårene») gjelder for din bruk av nettsiden. Gjennom å besøke og bruke nettsiden, er du bundet av de til enhver tid gjeldende vilkår for nettsiden.
 • For brukere som registrerer en nettprofil (brukerprofil) gjelder spesielle vilkår for dette, se kapittel 3 under.
 • Brukerne forplikter seg til ikke å krenke norsk lov ved bruk av nettsiden.
 • Er det kor på originalen er det også kor på karaoke sporet. Kjøper du en karaoke låt så skal den kun brukes til karaoke. Er du på jakt etter en instrumental så ring 93004619
 1. Endringer av nettsiden og brukervilkår
 • For å forbedre din bruk av nettsiden vil Norsk Karaoke kunne komme til å gjøre endringer på den.
 • Norsk Karaoke forbeholder seg retten til, uten forutgående varsel, å gjøre de forbedringer, forandringer, tillegg eller fjerning av informasjon på nettsiden som Norsk Karaoke anser nødvendig. Videre forbeholder Norsk Karaoke seg retten til å gjøre endringer i Brukervilkårene. De til enhver tid gjeldende Brukervilkår vil være publisert på våre nettsider. Ved å fortsette å bruke nettsiden etter at slike endringer har blitt publisert, aksepterer du endringene.
 1. Immaterielle rettigheter
 • Alt innhold på nettsiden eies, om ikke annet angis, av Norsk Karaoke.
 • Nettsidens innhold er beskyttet av opphavsrettslige, varemerkerettslige og andre immateriellrettslige rettigheter. Brukere gis ikke ved noe tilfelle rett til å bruke nettsidens innhold på annen måte enn i henhold til Brukervilkårene.
 • Når ikke noe annet angis krever gjengivelse, publisering, bearbeidelse, overføring, lagring eller annen anvendelse av innholdet på nettsiden, forutgående skriftlige godkjennelse fra Norsk Karaoke.
 • Bruk av varemerker og logotyper som forekommer på nettsiden, forutsetter Norsk Karaokes eller andre berørte rettighetsinnehaveres forutgående skriftlige samtykke.
 1. Hyperlenker
 • Norsk Karaoke sin nettside kan inneholde hyperlinker til nettsider som eies og er levert av tredjemann. Din bruk av slike linker innebærer at du forlater Norsk Karaoke sin nettside.
 • Norsk Karaoke råder ikke i noe tilfelle over utformingen av, eller kan påvirke innholdet på, nettsider som er levert av tredjemenn.
 • At Norsk Karaoke tilbyr slike linker innebærer ikke at Norsk Karaoke stiller seg bak eller har ansvar for informasjonen, produktet eller Vare som tilbys via hyperlinken.
 • Ettersom Norsk Karaoke ikke har ansvar for håndtering og personvern av din personlige informasjon på tredjemenns nettsider, anbefaler Norsk Karaoke deg å lese de vilkår og betingelser som gjelder for ditt bruk av slike nettsider. Bruk av sider tilhørende tredjemenn skjer utelukkende på brukerens risiko.
 1. Ansvarsbegrensning
 • Norsk Karaoke gir ingen garantier vedrørende nettsidens funksjon eller tilgjengelighet.
 • Norsk Karaoke garanterer heller ikke at den informasjon som er tilgjengelig på nettsiden er korrekt eller fullstendig. Dette innebærer informasjon om så vel produkter, Varer og tilbud samt annen informasjon som oppgitt på nettsiden.
 • Norsk Karaoke har verken ansvar for direkte eller indirekte skader forårsaket av nettstedets utnyttelse, eller informasjon på nettstedet, i den utstrekning slik ansvar ikke følger av ufravikelig lovgivning.
 1. Sikkerhet på nettsiden
 • Norsk Karaoke, samt våre samarbeidsselskaper vil komme til å bruke den informasjon du oppgir ved transaksjoner på nettsiden. Slik informasjon omfatter kreditt- og betalingskortinformasjon samt adresser for leveranser og fakturaer.
 • Norsk Karaoke tar alle rimelige skritt for å beskytte den informasjon du gir på dette området i forbindelse med transaksjoner. 

Salgsvilkår

 1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning («Avtalen»).

 1. Beskrivelse av varen

Norsk Karaoke selger karaokelåter med tilhørende karaokevideo med sangtekst, enten original sangtekst til en eksisterende låt eller med kjøperens egenskrevne sangtekst i form av en videofil i MP4-format («Varen»). Umiddelbart etter betaling i kassen, vil du motta en e-post med nedlastningslenke. Ved klikk på nedlastningslenken vil nedlastningen starte, og du kan deretter lagre Varen på din enhet («Nedlastningen»).

 1. Partene

Selger er Norsk Karaoke, Oppsal Terasse 2. L.nr 5018 0686 Oslo, telefon 93 00 46 19, Org. nr. 832 792 012, og betegnes i det følgende som selger/selgeren eller Norsk Karaoke.

Kjøper er den forbrukeren eller næringsdrivende som foretar bestillingen, og betegnes samlet som kjøper eller kjøperen.

 1. Pris

Den oppgitte prisen for varen og Varer er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader.

 1. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når selgeren har sendt ordrebekreftelse etter kjøperens bestilling.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

 1. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt nedlastningen av musikkfilen starter.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Kortopplysninger håndteres av DIBS og lagres ikke av Norsk Karaoke.

For å gjøre det enklere å handle hos Norsk Karaoke neste gang kan kjøper, ved betaling i kassa, selv velge å lagre kortinformasjonen sin sikkert hos DIBS. Det er viktig at kjøper logger seg ut av kundekontoen din når du har avsluttet handelen. Du er selv ansvarlig for ikke å dele brukernavn og passord med andre.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen sendt til kjøperen per e-post når ordren fullføres og varen leveres. Betalingsfristen fremgår av fakturaen.

Alle priser oppgitt er i norske kroner.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

 1. Regler for bruk av Varen

Din bruk av Varen reguleres i dette punktet i Avtalen, og du er forpliktet til å følge bestemmelsene i dette punktet:

 • Du må bare bruke Varene og innholdet for personlige, ikke-kommersielle formål. Det er ikke tillatt å offentliggjøre filen på internett, herunder men ikke begrenset til sosiale medier, video- og musikk plattformer som YouTube mv.
 • Næringsdrivende som driver utelivsvirksomhet, karaokevirksomhet eller annen liknende virksomhet har en rett til å fremføre Varene i sine lokaler for sine kunder mot at de selv klarerer rettighetene til slik fremføring med rettighetshaverne. Rettighetsklareringen må skje for hver enkelt lokale den næringsdrivende disponerer.
 • Du kan bruke Digital Rights Management (DRM) -fritt innhold på et rimelig antall kompatible enheter som du eier eller kontrollerer.
 • Norsk Karaokes levering av innhold overfører ikke noen rettigheter til deg, og utgjør ikke en overføring eller et frafall av rettigheter til opphaverne.
 • Du har kun én nedlastning av Varen. Når nedlastningen er påbegynt har Norsk karaoke levert, og du har ikke krav på flere nedlastninger, med mindre du kan sannsynliggjøre at Varen har en mangel, slik som at Varen helt eller delvis ikke kan avspilles på grunn av forhold som skyldes Norsk Karaoke.
 • Det er ditt ansvar å sørge for at du laster ned riktig fil, ikke kjøper den samme filen flere ganger og ikke miste, ødelegge eller skade filen når den er lastet ned. Vi oppfordrer deg til å sikkerhetskopiere innholdet jevnlig.
 • Du må ikke endre eller videreutvikle Varene.
 • Varen krever følgende programvare for å fungere Windows Media Player for å fungere, og må lastes ned på din PC / Mac, før den kan lastes ned på andre enheter slik som mobil og nettbrett. Vi oppfordrer deg til å ikke laste ned filen til din jobb-mail, da brannmuren kan hindre nedlastning.
 1. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, påbegynner nedlastningen.

 1. Angrerett

Angreretten bortfaller ved ditt uttrykkelige samtykke til levering av Varen, som er det tidspunktet Nedlastningen av Tjenesten begynner. Før Nedlastningen vil du derfor måtte bekrefte at du er kjent med at angreretten bortfaller.

 1. Manglende levering – kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer Varen og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve Avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

 1. Mangel ved Varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved Varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter Nedlastningen. Dersom Varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom Varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

 1. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

 1. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

 1. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 10 og punkt 11. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet.

 1. Lovvalg og tvisteløsning

Denne Avtalen reguleres av norsk rett, og tvister som partene ikke løser ved minnelighet, skal anlegges for kjøperens alminnelige verneting, som er der han eller hun har bopel.

Ved henvendelser, ta kontakt med Norsk Karaoke på telefon 93 00 46 19.